Stanovy Svazu zachranných brigád kynologů ČR - "nové" vs. "staré" - Článek 10 až 18

24. prosince 2006 v 0:38 | Blogující záchranáři |  Info ze SZBK ČR
Článek 10 Článek 8
Revizní komise
10.1
Revizní komisi svazu volí sjezd, revizní komisi ZBK volí členská schůze ZBK. Revizní komise je nejméně tříčlenná a ze svého středu si volí svého předsedu. Předseda revizní komise má právo zúčastňovat se jednání výkonného orgánu na své úrovni a to s hlasem poradním. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu daného organizačního stupně.

10.2
Revizní komise kontroluje veškerou činnost příslušného výkonného orgánu, zejména dodržování stanov a dalších normativů, plnění přijatých usnesení a hospodaření příslušného organizačního stupně.

10.3
Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.
Článek 11 Článek 9
Členská schůze ZBK

11.1
Členská schůze ZBK je nejvyšším orgánem ZBK a je svolávána vedoucím ZBK nejméně jedenkrát ročně.

11.2
Požádá-li o to nejméně třetina členů ZBK, musí vedení svolat mimořádnou schůzi a to ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti členů o její svolání. Není-li svolána do uvedené lhůty, požádají členové o její svolání plénum svazu předsednictvo svazu.

11.3
Členská schůze zejména:
 • Schvaluje plán a výsledky činnosti ZBK.
 • Schvaluje plán a výsledky hospodaření ZBK.
 • Projednává a schvaluje zprávy o činnosti vedení a revizní komise ZBK.
 • Volí a odvolává členy vedení a revizní komise ZBK, stanoví počet členů vedení.
 • Volí delegáty na sjezd SZBK.
 • Rozhoduje o zrušení členství člena ZBK, rozhoduje o odvolání člena ZBK proti rozhodnutí vedení ZBK a o odvolání proti nepřijetí za člena ZBK.
 • Je oprávněna zrušit rozhodnutí vedení ZBK.
 • Stanoví výši členských příspěvků.
Článek 12 Článek 10
Vedení ZBK

12.1
Vedení ZBK je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o běžných otázkách spojených s činností brigády, zejména v oblasti výcviku a zajišťování akceschopnosti pohotovostní jednotky, dále pak v oblasti hospodaření, přijímání nových členů, vystoupení členů ze ZBK a přestup do jiné ZBK, popř. povolení hostování člena v nebo z jiné ZBK, navrhování zrušení členství, stanovení výše poplatků z účastí na akcích pořádaných ZBK, atd.

12.2
Vedení ZBK má povinnost zodpovědně projednávat zprávy revizní komise, zaujímat k nim stanovisko a činit potřebná opatření. Nesouhlasí-li vedení ZBK se závěry revizní komise a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, musí vedení ZBK svolat členskou schůzi ZBK a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.
Článek 13 Článek 11
Členství

13.1
Členem svazu se prostřednictvím některé ZBK může stát každý občan České republiky.

13.2
O přijetí za člena svazu rozhoduje členská schůze ZBK na základě písemné přihlášky a splnění podmínek, zakotvených v normativech svazu. Pokud žadatel o členství nedosáhl v den projednávání přihlášky 18ti let, musí souhlas s jeho členstvím písemně potvrdit jeho zákonný zástupce. Pro neplnoletého člena pak platí některá omezení, vyplývající z povinnosti vedení ZBK zajistit jeho bezpečnost při výcviku. Pro tyto členy platí striktní zákaz účasti na praktických nasazeních.

13.3
Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30ti dnů ode dne obdržení rozhodnutí vedení ZBK. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZBK.

13.4
Způsoby zániku členství:
 • vystoupením,
 • zrušením členství,
 • vyloučením,
 • úmrtím.
13.5
Každý člen může kdykoliv ukončit své členství písemným prohlášením, které doručí vedení své ZBK (za vystoupení se nepočítá přestup do jiné ZBK, jehož podmínkou je předběžný souhlas ZBK, do níž chce člen přestoupit).

13.6
Zrušení členství přichází v úvahu neplní-li člen své členské povinnosti nebo vedení ZBK na základě zjištění kárné komise dospěje k závěru, že jeho členství je nadále pro ZBK neúnosné (nemírné požívání alkoholu, toxických látek, atd.). Mezi členské povinnosti patří zejména placení členských příspěvků a aktivní účast na akcích pořádaných ZBK. Pro nezaplacení členských příspěvků je přikročeno, po uplynutí 30ti dnů od termínu stanoveného pro jejich zaplaceni, ke krokům vedoucím ke zrušení členství. Vedení ZBK si však před tím ověří nejedná-li se o případ, kdy člen ZBK nemůže z objektivních příčin příspěvky zaplatit (náhlé onemocnění, pobyt mimo ČR atd.). V takovém případě vedení ZBK návrh na zrušení členství členské schůzi nepředloží. Pokud se člen ZBK nezúčastňuje akcí pořádaných ZBK, může vedení ZBK navrhnout členské schůzi ZBK zrušení členství tohoto člena.

13.7
11.7
Člen může být vyloučen ze svazu pouze:
 • pro hrubé porušení stanov svazu (viz kárný řád ČMKU)
 • pro porušování Zákona na ochranu zvířat
 • po pravomocném odsouzení za úmyslnou trestnou činnost
 • pro jiný zvlášť hrubý přestupek
O vyloučení člena ze svazu rozhoduje členská schůze příslušné ZBK. Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je navrhováno jeho vyloučení a musí mu být dána možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, musí být řádně odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

13.8
Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat k prezidiu svazu a to písemně do 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. V případě potvrzení vyloučení prezidiem, má člen právo odvolat se k plénu. Rozhodnutí pléna je konečné a vyloučení člena ze svazu je trvalé. Odvolání nemá odkladný účinek. V případě potvrzení vyloučení prezidiem, má člen právo odvolat se ke sjezdu. Rozhodnutí sjezdu je konečné.
Článek 14 Článek 12
Práva a povinnosti členů

14.1
Člen má právo:
 • Volit a být volen do orgánů svazu od 18ti let věku.
 • Stát se členem libovolné ZBK.
 • Současně s přijetím za člena SZBK a získáním kvalifikace psovoda obdržet pracovní knížku.
 • Získat po splnění předepsaných podmínek další vyšší kvalifikace (podmínky ve ZŘ).
 • Zúčastňovat se svazových akcí dávat návrhy členské schůzi.
14.2
Člen je povinen:
 • Jednat vždy čestně v souladu s posláním a úkoly svazu a řídit se jeho stanovami a dalšími normativy.
 • Mít platné úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody občanů.
 • Při zamýšleném přestupu do jiné ZBK nebo hostování v jiné ZBK, toto řádně projednat s vedením brigády z níž odchází a s vedením brigády do níž hodlá přestoupit nebo hostovat.
 • Ve stanoveném termínu zaplatit členské příspěvky.
 • Aktivně se zúčastňovat výcvikové činnosti své ZBK.
 • V případě členství v dalších záchranářských organizacích, zabývajících se výcvikem záchranných psů, neprodleně o tom prostřednictvím vedoucího své ZBK informovat plénum svazu.
 • dozví-li se o události vyžadující nasazení záchranných psů, informovat o tom neprodleně vedoucího brigády nebo výcvikáře
 • je-li vyzván vedoucím brigády nebo vedoucím pohotovostní jednotky svazu, aby se zúčastnil záchranné akce je jeho povinností této výzvy uposlechnout nebo obratem těmto funkcionářům sdělit důvod pro který se akce zúčastnit nemůže.
 • nebýt členem záchranné organizace jiného svazu na území České republiky, se zaměřením na výcvik záchranných psů
 • v případě členství v zahraniční záchranářské organizaci, zabývající se výcvikem záchranných psů, neprodleně o tom prostřednictvím vedoucího své ZBK informovat předsednictvo svazu.
Článek 15 Článek 13
Hospodaření svazu

15.1
Finanční zdroje svazu tvoří:
 • členské příspěvky,
 • dotace - granty,
 • sponzorské dary.
15.2
ZBK jsou hospodářsky a finančně zcela samostatné. Prostředky svazu jsou jednotlivým brigádám přidělovány podle kritérií schválených sjezdem svazu. O čerpání finančních prostředků, jejich řádném využití a vyúčtování odpovídá prezident svazu a ekonom svazu. Za průběžnou kontrolu odpovídá revizní komise svazu. Na úrovni ZBK odpovídá vedoucí ZBK a kontrolu provádí revizní komise ZBK.

15.3
Při hospodaření s finančními prostředky jsou jak prezidium, tak i ZBK povinny dodržovat obecně platné právní normy a předpisy svazu.

15.4
Členové svazu neodpovídají za závazky svazu ani jeho organizačních složek. Svaz neodpovídá za závazky ZBK a ZBK neodpovídají za závazky svazu.

15.5
Jednotlivé organizační články svazu se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

15.6
Plány, rozpočty a vyúčtování jsou všem členům k nahlédnutí.
Článek 16 Článek 14
Majetek svazu a majetek ZBK

16.1
Majetek, který po svém vzniku získal svaz je majetkem svazu.

16.2
Majetek, který po svém ustavení získaly brigády, je majetkem brigád.

16.3
Veškerý majetek svazu a ZBK podléhá každoroční kontrolní inventarizaci.

16.4
K likvidaci majetku svazu může dojít pouze při zániku svazu a o způsobu likvidace rozhoduje tentýž sjezd, který rozhoduje o zániku svazu.

16.5
K likvidaci majetku brigády může dojít pouze při zániku brigády a k němu může dojít pouze rozhodnutím členské schůze ZBK, která rozhodne o způsobu likvidace majetku a stanoví způsob a termín předání svazového majetku určeným zástupcům předsednictva svazu.
Článek 17 Článek 15
Podmínky zániku svazu a ZBK
17.1
O zániku svazu rozhoduje sjezd, jestliže se tak usnese dvoutřetinová většina všech delegátů s hlasem rozhodujícím

17.2
Svaz může také zaniknout až zánikem poslední ZBK.

17.3
ZBK může zaniknout rozhodnutím členské schůze ZBK, jestliže se tak usnese dvoutřetinová většina všech jejích členů.

17.4
ZBK může také zaniknout, jestliže stav její členské základny klesne pod stanovený minimální počet (10 členů) a tito členové se zánikem jednomyslně souhlasí.
Článek 18
Závěrečná ustanovení

18.1

Stanovy byly schváleny pátým řádným sjezdem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, v Praze dne 22.dubna 2006.
18.2
Tímto dnem zaniká platnost předchozích stanov jejichž poslední změna byla MV ČR vzata na vědomí dne 07.05.2002, č.j. VS/1-6050/91-R.
18.3
Základní výklad stanov přísluší pouze plénu SZBK ČR.

18.4
Úpravy doplňky a změny má právo provádět pouze sjezd SZBK ČR.

V Praze, 22.dubna 2006
Článek 16
Závěrečná ustanovení
16.1
Stanovy byly schváleny čtvrtým řádným sjezdem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, v Praze dne 6.dubna 2002.

16.2
Tímto dnem zaniká platnost předchozích stanov jejichž poslední změna byla MV ČR vzata na vědomí dne 9.6.1998, č.j. VS/1-6050/91-R.

16.3
Základní výklad stanov přísluší pouze prezidiu SZBK ČR.

16.4
Úpravy doplňky a změny má právo provádět pouze sjezd SZBK ČR.


V Praze, 06.dubna 2002
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Které znění stanov SZBK ČR se vám zamlouvá?

obě znení považuji za dobrá 30% (6)
"staré" znění 25% (5)
"nové" znění 20% (4)
obě znení považuji za špatná 25% (5)

Komentáře

1 Klementová Hana Klementová Hana | E-mail | Web | 11. ledna 2007 v 11:15 | Reagovat

Zajimave cteni a pravdepodobne i tajne ze? :-)) Jinak bychom meli k teto literature pristup na of. strankach SZBK. Napr. P. Sabacky coby rozhodci ze svazoveho webu zmizel hodne rychle, ale nove stanovy zjevne nejsou nicim dulezitym :-)

Docela by me zajimalo, proc napr. zmizel ze stanov clanek:

11.7

Člen může být vyloučen ze svazu pouze:

pro hrubé porušení stanov svazu (viz kárný řád ČMKU)

pro porušování Zákona na ochranu zvířat

po pravomocném odsouzení za úmyslnou trestnou činnost

pro jiný zvlášť hrubý přestupek

2 Jan Jan | E-mail | 11. ledna 2007 v 19:21 | Reagovat

To je dobrá otázka,možná je třeba mít v SZBK nějakou páku/strašidlo na neposlušné členy, kteří poruší to k čemu se museli zavázat na přihlášce jako, že nebudou veřejně říkat nic, co by mohlo poškodit pověst svazu a jeho funkcionářů a že nebudou pít alkohol před západem slunce :-))))

3 Kamu Kamu | E-mail | Web | 30. září 2011 v 8:34 | Reagovat

Info jsem vstřebal - Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci:-))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama