Stanovy Svazu zachranných brigád kynologů ČR - "nové" vs. "staré" - Článek 1 až 9

24. prosince 2006 v 0:38 | Blogující záchranáři |  Info ze SZBK ČR
V čase Vánoc vám přinášíme unikátní porovnání starých a nových (od 22. 4. 2006) stanov Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Naši snahou bylo zvýraznit, jak nové články a pasáže (psáno tučnou kurzívou), tak i ze stanov odstraněné nebo přeformulované články a věty (psáno šedou kurzívou - většinou následuje za novým zněním).

Bohužel na oficiálních www SZBK jsou k dnešnímu dni (11. 1. 2007) stále pouze stanovy staré a neplatné. Nové a platné stanovy jsme našli pouze na www StČ ZBK - neručíme za 100% věrohodnost znění. Až dojde ke zveřejnění na oficiální webu SZBK ČR znění zkontrolujeme.

Samotné zhodnocení stanov - necháme na vás, můžete se vyjádřit v anketě dole pod článkem :-)

Článek 1
Základní ustanovení

1.1
Název: Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (dále jen "svaz")

1.2
Sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

1.3
Působnost: Česká republika

1.4
Svaz je:
 • dobrovolným, otevřeným občanským sdružením neziskového charakteru, organizujícím kynologickou záchrannou činnost,
 • členem Sdružení sportovních svazů ČR (SSS ČR) nebo jeho následnické organizace,
 • členem Sdružení technických sportů a činností ČR nebo jeho následovnické organizace
 • členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím i členem Mezinárodní kynologické federace (FCI)
 • členem Mezinárodní organizace záchranných psů (IRO).
1.5
Svaz je právnickou osobou a jeho jménem jedná ve všech věcech prezident svazu a v jeho nepřítomnosti viceprezident svazu, případně další osoby pověřené prezidiem.
Článek 2
Poslání

2.1
Svaz rozvíjí svoji činnost v rámci celé České republiky především pro potřeby praktického využití při záchranných pracech jak v České republice, tak i jinde ve světě. Pro popularizaci této činnosti zejména mezi mládeží organizuje i národní a mezinárodní akce sportovního charakteru.

2.2
Pro nasazení svých psovodů do akcí vytváří svaz pohotovostní jednotku a trvale ji udržuje na požadované odborné úrovni. Pohotovostní jednotka je podřízena vedoucímu, jmenovanému prezidiem svazu.

Za tímto účelem svaz zejména :
 • Aktivně spolupracuje s orgány Integrovaného záchranného systému ČR.
 • Aktivně spolupracuje s Mezinárodní organizací záchranných psů (IRO) a Mezinárodní kynologickou federací (FCI).
 • Aktivně spolupracuje s ČMKU.
 • Prostřednictvím SSS ČR se hlásí k Chartě o sportu, Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí.
 • prostřednictvím STSČ se hlásí k Chartě o sportu, Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí
 • Vydává národní zkušební řád a další normativy související s výcvikem záchranných psů a organizací výcvikových akcí.
 • Zajišťuje zkoušky a soutěže celostátního charakteru, případně z pověření IRO akce mezinárodního charakteru.
 • Stanoví symboliku svazu.
 • Hájí zájmy svých členů.
 • Vydává členské průkazy a pracovní knížky, které se stávají majetkem členů.
 • Stanoví podmínky jmenování rozhodčích, organizuje jejich doškolování a další odborný růst.
 • Deleguje rozhodčí na celostátní a mezinárodní akce v ČR a zahraniční akce.
 • Pořádá celostátní a mezinárodní akce v ČR a akce z pověření IRO a FCI.
Článek 3
Organizace svazu

3.1
Základním organizačním článkem svazu jsou Záchranné brigády kynologů (dále jen ZBK). Brigádu lze ustavit při minimálním počtu deseti členů.

3.2
ZBK mají právní subjektivitu a ve své činnosti se řídí stanovami a dalšími navazujícími normativy svazu.

3.3
Jménem ZBK jedná ve všech věcech vedoucí ZBK, který je statutárním zástupcem brigády, a v jeho nepřítomnosti člen vedení ZBK, jím pro tento účel jmenovaný.

3.4
ZBK mohou mít dále na území svého regionu nižší organizační složky. O jejich utvoření rozhoduje členská schůze ZBK. Tyto složky jsou povinny koordinovat svoji činnost s ohledem na činnost ZBK a svazu. Rozhodnutí vedení ZBK jsou pro ně závazná.

3.5
Orgány svazu tvoří:
 • Sjezd SZBK ČR.
 • Prezidium SZBK ČR, které je sedmičlenné, je volené na sjezdu z přítomných delegátů.
 • Plénum SZBK ČR, které se skládá ze statutárních zástupců jednotlivých ZBK a prezidia.
 • Členská schůze ZBK.
 • Vedení ZBK.
 • Revizní komise SZBK ČR a revizní komise ZBK.
3.6
Orgány svazu mohou k zajištění své činnosti jmenovat pomocné orgány (výcvikovou komisi, kárnou komisi, pracovní komisi atd.), jakož i volit funkcionáře ve smyslu rozhodnutí prezidia.

3.7
Volební období všech orgánů (mimo pomocné, ty jsou jmenovány) je pětileté.

3.8
Kooptace členů orgánů může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů těchto orgánů, s výjimkou revizních komisí.

3.9
Pro neplnění povinností v průběhu volebního období mohou odvolání na úrovni ZBK provádět členské schůze ZBK, na úrovni svazu mimořádný sjezd svazu.

3.10
Rozhodování orgánů svazu:
 • Orgány svazu i ZBK jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, popř. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet pouze o věcech uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program byly všem členům či delegátům řádně a včas oznámeny.
 • Pro schůze prezidia svazu, pléna, revizních komisí a vedení ZBK je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášeníschopnosti.
 • Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.
 • Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán. Jde-li o volbu výkonných orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné.
 • Usnesení sjezdu, prezidia a pléna svazu, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro všechny orgány svazu a všechny členy svazu.
 • Usnesení členské schůze ZBK a usnesení vedení ZBK, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro všechny členy ZBK.
Článek 4
Sjezd svazu

4.1
Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.

4.2
Sjezd svazu se koná vždy na konci pětiletého volebního období čtyřletého volebního období.
4.3
Mimořádný sjezd svazu může být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina ZBK.

4.4
Mimořádný sjezd může rovněž svolat prezidium, jestliže je třeba neprodleně řešit zásadní otázky činnosti, přesahující kompetence prezidia svazu.
Článek 5
Jednání sjezdu
5.1
Sjezd jedná o všech zásadních otázkách spojených s činností, s organizační výstavbou a hospodařením svazu.

5.2
Sjezd zejména:
 • Stanoví základní zásady činnosti svazu a jeho orgánů.
 • Hodnotí a schvaluje činnost jím zvolených orgánů.
 • Schvaluje stanovy a řády svazu, jejich změny a doplňky.
 • Volí členy prezídia a revizní komise svazu.
Článek 6
Delegáti sjezdu

6.1
Delegáti sjezdu jsou voleni na členských schůzích ZBK podle klíče, stanoveného prezidiem svazu.

6.2
Program jednání sjezdu svazu, tj. písemné návrhy předkládané plénem sjezdu včetně návrhu kandidátů na volbu členů prezidia svazu a revizní komise svazu,musí být zaslány delegátům sjezdu písemně nejméně 30 dnů před termínem konání sjezdu.
Článek 7
Plénum svazu
(pozn. red.:jedná se o nově vsunutý článek stanov, dále si tedy již neodpovídají čísla článků nových a starých stanov)

7.1

Plénum svazu je nejvyšším orgánem svazu v období mezi sjezdy.

7.2
Plénum svazu je složeno ze statutárních zástupců všech ZBK a prezidia.
 • Statutárního zástupce může zastupovat jeho náhradník s hlasem poradním.
7.3
Zasedání pléna se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Článek 8 Článek 7
Prezidium svazu

8.1
Prezidium svazu je výkonným orgánem svazu v období mezi sjezdy a je složeno z vedoucích všech ZBK.

8.2
Předsednictvo svazu je sedmičlenné a obsahuje následující funkce, které jsou volené sjezdem: prezidenta, viceprezidenta, výcvikáře, zástupce FCI a IRO a tři členy bez funkce.

7.3
Předsednictvo svazu je sedmičlenné a obsahuje následující funkce: prezident, viceprezident, ekonom, jednatel, výcvikář, hospodář, člen. Funkce členů prezidia i předsednictva je slučitelná s jinými svazovými funkcemi na všech úrovních, s výjimkou členství v revizní komisi svazu.

8.3

Zasedání předsednictva se koná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

7.4
Zasedání předsednictva se koná podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně, zasedání prezidia nejméně jednou ročně. Zasedání prezidia i předsednictva svolává prezident, mimořádné zasedání prezidia nebo předsednictva musí být svoláno nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to alespoň třetina členů prezidia nebo předsednictva.

8.4
Úkoly prezidia:
 • Svolává sjezd a připravovat podklady pro jeho jednání
 • Předkládat sjezdu ke schválení návrhy hlavních normativů (jednací řád, volební řád).
 • Zajišťovat finanční prostředky pro činnost svazu.
 • Schvaluje rozpočet svazu včetně dotací pro ZBK.
 • Vydávat rozhodnutí.
 • Projednávat návrhy pomocných orgánů.
 • Jmenovat reprezentaci svazu.
 • Zajišťovat účast na záchranných akcích
 • Zajišťovat svazové akce dle plánu činnosti , včetně akcí pořádaných z pověření IRO, FCI.
 • Delegovat své zástupce na jednání s jinými orgány či organizacemi.
 • Jmenovat své zástupce do mimosvazových orgánů a odvolávat je.
7.5
Předsednictvo:
 • svolává sjezd a připravuje podklady pro jeho jednání
 • předkládá sjezdu ke schválení návrhy hlavních normativů (zkušební řád, jednací řád, volební řád, kárný řád, soutěžní řád atd.)
 • zajišťuje finanční prostředky pro činnost svazu
 • schvaluje rozpočet svazu včetně dotací pro ZBK
 • zastupuje svaz
 • zajišťuje účast na záchranných akcích
 • zajišťuje svazové akce dle plánu činnosti , vč. akcí pořádaných z pověření (IRO)
 • deleguje své zástupce na jednání s jinými organizacemi či orgány
 • jmenuje své zástupce do mimosvazových orgánů a odvolává je
7.6
Všechny funkce v prezidiu a v předsednictvu svazu jsou dobrovolné a neplacené. Jeho členové mohou prezidium požádat o úhradu nákladů, které byly s výkonem funkce prokazatelně spojeny.

Článek 9
Společná ustanovení pro prezidium a plénum
(pozn. red.:jde o nově vytvořený článek stanov, který však obsahuje podobná ustanovení, která byla dříve zahrnuta zejména v článku 7)

9.1

Funkce členů pléna i prezidia je slučitelná s jinými svazovými funkcemi na všech úrovních, s výjimkou členství v revizní komisy svazu.

9.2
Za svoji činnost, jakož i za činnost orgánů jimi ustanovených, odpovídají sjezdu svazu, jemuž předkládají zprávy o své činnosti.

9.3
Zasedání pléna i prezidia svolává prezident, mimořádné zasedání pléna nebo prezidia musí být svoláno nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to alespoň třetina členů pléna nebo prezidia.

9.4
Všechny funkce v plénu a prezidiu svazu jsou dobrovolné a neplacené. Jeho členové mohou plénum a prezidium požádat o úhradu nákladů, které byly s výkonem funkce prokazatelně spojeny.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Které znění stanov SZBK ČR se vám zamlouvá?

obě znení považuji za dobrá 30% (6)
"staré" znění 25% (5)
"nové" znění 20% (4)
obě znení považuji za špatná 25% (5)

Komentáře

1 Praha Praha | 25. prosince 2006 v 15:27 | Reagovat

Co to je za anketu? Považuji znění stanov za špatné či dobré? Myslím, že se mohu maximálně ztotožnit či nikoli. Je přeci hloupost vyjadřovat se k něčemu, co se mne vůbec netýká. A když se prostě někdo neztotožní se stanovami dobrovolného občanského srdužení, tak prostě nebude jeho členem. Ne?

Nebo snad má zveřejnění těchto stanov zde nějaký účel? To ale ne, jelikož tento blog je naprosto nestranný a to by potom zveřejnil stanovy všech organizací zabývajícími se výcvikem psů, aby je mohli náhodní návštěvníci porovnat, že? :)

2 Jan Peklo Jan Peklo | E-mail | 25. prosince 2006 v 19:34 | Reagovat

Praho, vám se tu člověk nezavděčí, že? :-))) Samozřejmě, že má zveřejnění nových stanov svůj účel, tyto stanovy platí přece už od dubna, ale kolik členů se mohlo seznámit s jejich obsahem před jejich schválením, kolik lidí ví, že tyto nové stanovy existují a kolik členů ví, jaký je samotný obsah nových stanov a co se v nich změnilo?

Asi se shodneme, že informovanost mezi řadovými členy není v tomto směru nijak velká, jak by také mohla být, když na oficiálních www jsou stále prezentovány staré stanovy a ty nové se dostaly do rukou vedení jednotlivých ZBK nedávno, navíc pouze v jednom kuse papírového provedení.

A právě to, aby si mohli všichni členové přečíst nové stanovy (včetně docela přehledného vypíchnutí všech novinek a změn) třeba pěkně v klidu doma u počítače, je důvod, proč jsme se pachtili s tímto článkem. Možnost seznámit se s platnými stanovami možná ocení i nejeden zájemce o čekatelství a nebo lidé, kteří se o dění v záchranařině jen zajímají... ono mimochodem přece nejde o žádné "horké zboží". Stanovy zájmového sdružení nejsou žádnou tajnou listinou, ne?

Ještě k té anketě, právě abychom byli nestranní, jsou stanovy bez komentáře a vámi zmíněné ztotožnění/neztotožnění se s novými stanovami a případné vyjádření svého stanoviska v anketě a komentářích necháváme plně na uvážení každého čtenáře. Samotnou skutečnost, zda se zde vyjádří člen, čekatel, nebo nečlen svazu, nepovažujeme za rozhodující, každý má právo na svůj názor a pokud někdo věnuje trochu své pozornosti i skutečnostem, které ho bezprostředně "nepálí" nepovažujeme to rozhodně za projev hlouposti.

3 Miki Miki | 27. prosince 2006 v 19:06 | Reagovat

Ještě malá poznámka - nějak při "vytučňování" změn vypadlo, že zatímco dříve bylo volební čtyřleté, po změně stanov trvá 5 let (viz. čl. 4.2.). To jen tak na první pohled.

4 Kris Kris | E-mail | Web | 11. ledna 2007 v 1:35 | Reagovat

Zmíněné chyby v přepisu stanov na stránce Středočeské ZBK už jsou opraveny. Děkuji za upozornění. Doufám, že další tam již nejsou, ale nezaručuji to. Platné stanovy na našich stránkách vznikly ruční úpravou těch starých, stažených ze stránek svazu, podle papírové kopie nových. Závažné nepřesnosti by ve stanovách být neměly. Btw. váš článek je mile přehledný.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama